Polisa na życie - strona główna Compensa - strona główna

ŻAK

Ubezpieczenie Stypendialne

ŻAK zapewnia wypłatę stypendium edukacyjnego w momencie rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wyższej lub pomaturalnej.

Ubezpieczenie kierowane jest nie tylko do rodziców dziecka, na rzecz którego ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, ale do wszystkich osób, również tych spoza kręgu osób spokrewnionych z dzieckiem, które gotowe są zawrzeć umowę gwarantującą świadczenia stypendialne.

Ubezpieczającym może być pełnoletnia osoba, która w okresie opłacania składki nie przekroczy wieku taryfowego wynoszącego 75 lat.

Ubezpieczonym może być osoba, która w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończyła 15 roku życia.

 

Zalety

  • stypendium edukacyjne należne jest Ubezpieczonemu począwszy od 1 września roku, w którym Ubezpieczony rozpoczął lub rozpocznie naukę w szkole policealnej lub wyższej,
  • wysokość gwarantowanej miesięcznej raty stypendium wynosi nie mniej niż 200 PLN (przy zawieraniu umowy strony ustalają jej wysokość jako wielokrotność 100 PLN).
Zakres ochrony:
  • w przypadku dożycia przez Ubezpieczającego do końca okresu opłacania składek – Towarzystwo wypłaca Ubezpieczonemu stypendium edukacyjne przez 10 miesięcy roku szkolnego, przez okres 5 lat,
  • w przypadku śmierci Ubezpieczającego przed końcem okresu opłacania składek – Towarzystwo wypłaca Ubezpieczonemu stypendium edukacyjne przez 12 miesięcy roku, przez okres 5 lat,
  • jeżeli nie złożono uprzednio wniosku o wypłatę stypendium edukacyjnego, Towarzystwo wypłaci wartość wykupu ubezpieczenia na wniosek Ubezpieczonego, w przypadku:
  • zawarcia przez Ubezpieczonego związku małżeńskiego,
  • ukończenia przez Ubezpieczonego 24 roku życia.
  • w przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie trwania umowy ubezpieczenia – Towarzystwo wypłaci Ubezpieczającemu wartość wykupu
Dodatkowe informacje

Jeżeli zawarta przez Ciebie umowa ubezpieczenia nie spełnia Twoich oczekiwań masz prawo do odstąpienia  w terminie 30 dni od daty jej zawarcia. 

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o ubezpieczeniu ŻAK zachęcamy do spotkania z naszym Agentem, który chętnie porozmawia o Twoich potrzebach i przedstawi ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

Dokumenty do pobrania

Dokument Zawierający Kluczowe Informacje

Załącznik do Dokumentu Zawierającego Kluczowe Informacje

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Stypendialnego ŻAK

Aneks do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Stypendialnego ŻAK dla umów zawartych z początkiem odpowiedzialności przypadającym na dzień 01.11.2020 lub w terminie późniejszym

Sprzedaż zdalna - Oświadczenie Akceptacyjne dla Klienta

Wniosek o zawarcie Ubezpieczenia Stypendialnego ŻAK

Załącznik do wniosku o zawarcie Ubezpieczenia Stypendialnego ŻAK

Ankieta dotycząca potrzeb Ubezpieczającego w związku z zawarciem umowy Ubezpieczenia na Życie

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym