Polisa na życie - strona główna

Premium

Ubezpieczenie na Życie i Dożycie

 

Premium ma charakter ochronno- kapitałowy. Przeznaczone jest dla wszystkich osób, które świadomie planują swoją przyszłość.

Ubezpieczenie gwarantuje wypłatę sumy ubezpieczenia w przypadku dożycia przez Ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia.

Przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 5 rok życia i nie ukończyły 60 roku życia.

 

Umowę podstawową można zawrzeć na okres nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż do końca okresu polisowego, w którym ubezpieczony kończy 75 rok życia. Z zastrzeżeniem, że jeżeli Ubezpieczonym jest osoba niepełnoletnia to minimalny okres ubezpieczenia wynosi 5 lat, a maksymalny do końca roku polisowego, w którym Ubezpieczony kończy 25 lat.

Istnieje możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów ubezpieczenia:

  • z sumą ubezpieczenia i składką podlegającą corocznej waloryzacji, która gwarantuje urealnienie przyszłej wpłaty świadczenia, 
  • lub bez waloryzacji sumy ubezpieczenia i składki.

Minimalna składka miesięczna wynosi 60 zł

Zawarcie umów dodatkowych pozwala rozszerzyć zakres ochrony

dokumenty do pobrania

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie i Dożycie PREMIUM

Wniosek o zawarcie Ubezpieczenia na Życie i Dożycie PREMIUM (obowiązujący od 1.01.2016)

Oświadczenie o statusie CRS dla Osob fizycznych

Oświadczenie o statusie CRS dla Instytucji

Ankieta dotycząca potrzeb Ubezpieczającego w związku z zawarciem umowy Ubezpieczenia na Życie