Polisa na życie - strona główna

Postępowania Pozasądowe

Postępowania Pozasądowe za 2016 rok

Wypełniając obowiązek wynikający z Art. 288. ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 10.11.2015 r. (Dz.U. poz.1844) dotyczący ujawniania danych statystycznych dotyczących postępowań pozasądowych, o których mowa w rozdziale 4 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. poz. 1348, 1830 i 1844), informujemy, iż w 2016 r. z udziałem „POLIS-ŻYCIE” Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group nie zostało wszczęte, ani nie toczyło się żadne tego typu postepowanie.